Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Przeciw przemocy razem z Dzieckiem

W Pogorzeli i Pępowie odbyło się w dniach 2-3 grudnia szkolenie  dla kandydatów do Zespołów Interdyscyplinarnych. Zespoły te, złożone z  przedstawicieli różnych resortów: pomocy społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wymiaru sprawiedliwości,  to obowiązkowe ciała doradcze dla władz gmin zajmujące się diagnozowaniem zjawiska przemocy i jej przeciwdziałaniem na terenie gminy. Mogą one też powoływać Grupy Robocze, które będą pracowały z problemem przemocy w konkretnej rodzinie, wykorzystując kompetencje specjalistów i ich instytucji  oraz zasoby lokalne.

W warsztatach, zorganizowanych przez Pogorzelskie i pępowskie Urzędy Gmin, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodki Pomocy Społecznej w Pogorzeli i w Pępowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dziecko”, uczestniczyli pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy zawodowi i społeczni, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, członkowie Gminnych komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także przedstawiciele władz: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk i Sekretarz Gminy Pępowo Urszula Wabińska. Zapoznali się oni z misją, celami i zadaniami oraz procedurami działania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Przećwiczyli w symulacjach opracowywanie planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy. Zaznajomili się też ze specjalnymi, wyjątkowymi uprawnieniami, które mają członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Zespoły Interdyscyplinarne jako skuteczne narzędzie do przeciwdziałania przemocy w rodzinie działają na podstawie ostatniej nowelizacji do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co ważne, wszystkie zadania w zespołach specjaliści wykonują w ramach swojej pracy, czyli nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za  pracę w Zespole.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-12-04 12:58:47

Inne artykuły