Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Przemoc w rodzinie jest problemem

Ponad stu specjalistów z terenu powiatu gostyńskiego wzięło 9 listopada br. udział
w konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – sytuacja po zmianach ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.  Policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, psychologowie, prawnicy, terapeuci, dyrektorzy placówek pomocy społecznej  i szkół, rodziny zastępcze – pogotowia rodzinne, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych, sądu, prokuratury spotkali się, by omówić zmiany i nowe procedury dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Konferencję otworzył Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński. Podkreślił, że mimo iż dom rodzinny kojarzy się jako miejsce spokojne i bezpieczne, to w rzeczywistości częściej ludzie są policzkowani, uderzeni, bici, czy nawet zabijani we własnym domu przez członków swojej rodziny, niż dzieje się to gdzie indziej, a sprawcami są obcy ludzie. Kolejny mówca, Wicestarosta Janusz Sikora, przytaczając dane statystyczne, wskazał, m.in. że zjawisko przemocy w rodzinie utrzymuje się na stałym poziomie, w miastach nawet maleje. Natomiast w małych miasteczkach i na terenach wiejskich, czyli obszarach typowych dla powiatu gostyńskiego, tendencje są, niestety, wzrostowe.

Ważną częścią konferencji był prelekcja Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszki Potyki. Omówiła ona zmiany w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  zwracając uwagę na nowe możliwości pomocy ofiarom przemocy, zwłaszcza w zakresie zapewnienia im bezpieczeństwa, ale też na wzrastające obowiązki służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. Podkreśliła też, że obecnie niebieską kartę  (podstawowy dokument w sprawach przemocy w rodzinie) mają możliwość zakładać nie tylko pracownicy socjalni i policja, ale również nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki czy członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Występujący po przedstawicielce Wojewody Wielkopolskiego Prokurator Rejonowy w Gostyniu Roch Waszak scharakteryzował skalę zjawiska przemocy w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego. Wskazał, że największy zakres i stale rosnący ma problem przemocy w gminie Gostyń. Prokurator przedstawił też możliwości karno-prawne, którymi dysponuje prokuratura, policja i sąd rodzinny wobec sprawców przemocy.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Mirosław Sobkowiak omówił zasady pracy z przypadkami przemocy w rodzinie metodą zespołów interdyscyplinarnych, które, opierając się na zasadzie współpracy, łączą siły, możliwości specjalistów z pomocy społecznej, policji, oświaty, kuratorów sądowych i prokuratury, organizacji pozarządowych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz służby zdrowia. Wskazał, że prowadzenie tych zespołów i praca z przypadkami przemocy w rodzinie to obecnie zadanie samorządów gminnych i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Wsparciem dla działań na poziomie gminnych są specjalistyczne działania na szczeblu powiatu oraz funkcjonowanie służb policyjnych, kuratorskich czy służby zdrowia.

Ostatnim prelegentem była Alicja Data - psycholog i pracownik socjalny PCPR w Gostyniu. Omówiła ona procedury interwencyjnego odbioru dzieci z rodzin w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia. Decyzję o odebraniu rodzicom dziecka może podjąć interweniujący pracownik socjalny po konsultacji z funkcjonariuszem policji i lekarzem lub pielęgniarką.

Konferencję zakończyła dyskusja, w której głos zabierali Prokurator Rejonowy Roch Waszak, aspirant Myszkiewicz z Komendy Powiatowej Policji, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego Agnieszka Potyka, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresa Klonowska i Mirosław Sobkowiak z PCPR w Gostyniu. Podzielono się doświadczeniami w zakresie działań wobec ofiary i sprawcy, zwrócono też uwagę na brak na konferencji, mimo rozesłanych zaproszeń, przedstawicieli służby zdrowia, choć ustawa o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie właśnie na lekarzy nakłada obowiązek wykonywania bezpłatnej obdukcji ofiary czy udziału w odbiorze dziecka rodzicom, w sytuacjach zagrożenia jego życia lub zdrowia.

Konferencję o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz  Zespół  Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, który był gospodarzem spotkania.

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-11-11 11:52:11

Inne artykuły