Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Razem przeciw przemocy II

"Razem przeciw przemocy II" to program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2013 roku. Uzyskał on dofinansowanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dzięki zdobyciu grantu przez PCPR w Gostyniu w ogólnopolskim konkursie dla gmin i powiatów: Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program „Razem przeciw przemocy II” znalazł się na 2. miejscu w ogólnopolskim  rankingu programów powiatowych i na 5. miejscu w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów.

                Celem projektu, adresowanego do mieszkańców powiatu gostyńskiego oraz powiatów sąsiednich, jest podejmowanie działań przeciwdziałających przemocy rodzinie, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie znieczulicy społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie, a zwłaszcza przemocy wobec dzieci.  Specjalistyczne działania kierowane są też do rodziców wymagających wzmocnienia kompetencji rodzicielskich. Działania te zapobiegają powielaniu nieprawidłowych postaw wychowawczych  i propagują prawidłowe wzorce rodzicielskie. 

                W ramach projektu są prowadzone profilaktyczne warsztaty kompetencji rodzicielskich mające na celu wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci. Warsztaty te mają formę zajęć grupowych, w czasie których rodzice uczą się rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, radzić sobie z negatywnymi emocjami, rozwiązywać konstruktywnie konflikty rodzinne oraz poznają i uczą się w stosować w praktyce prawidłowe metody i narzędzia wychowawcze. Omawiane są też granice autorytetu i władzy rodzicielskiej, wpływ mediów i grup rówieśniczych na wychowanie. Specjaliści PCPR, prowadzący warsztaty, zwracają uwagę rodzicom na rolę więzi emocjonalnej z dzieckiem, jako czynnika wpływającego na  rozwój dziecka  i chroniącego przed zagrożeniami. Duża część zajęć ma charakter praktyczny, rodzice w specjalnie przygotowanych symulacjach ćwiczą radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz prawidłowe określanie potrzeb domowników. Ważnym elementem warsztatów jest część poświęcona planowaniu i organizacji życia w domu z włączaniem w te zadania dzieci (w tym m.in. w planowanie wydatków, organizację czasu wolnego i czasu na naukę wraz ze sposobami godzenia tego z obowiązkami domowymi). Szczególne zainteresowanie rodziców wzbudziły już spotkania poświęcone sposobom wspierania dziecka i budowaniu w nim poczucia własnej wartości, prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz wyznaczaniu granic dziecku i bezpiecznemu egzekwowaniu wymagań od dzieci i młodzieży. Nabór uczestników warsztatów został zorganizowany przy współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

                Kolejnym działaniem jest  opracowanie i publikacja nowego, poszerzonego ilustrowanego podręcznika dla rodziców, propagującego prawidłowe wzorce rodzicielskie. Podręcznik "I Ty możesz być dobrym rodzicem!" zostanie wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy i będzie  rozpowszechniany wśród rodziców oraz specjalistów pracujących z problemem przemocy w rodzinie.

                Ważnym elementem jest też przeprowadzenie andrzejkowego festynu rodzinnego promującego aktywne rodzinne spędzanie czasu i dobrą zabawę bez alkoholu. Rodzice wraz dziećmi będą bawić się wspólnie, uczestniczyć w grach rodzinnych i we wróżbach andrzejkowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają też mikołajkowe upominki, przygotowane przez PCPR. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dowóz. Festyn zostanie zorganizowany przy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu.

                Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu "Razem przeciw przemocy" była powiatowa konferencja dla specjalistów z resortów zajmujących się przemocą w rodzinie: pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, organizacji pozarządowych oraz rodziców. Konferencja odbyła się pod hasłem "Razem przeciw przemocy II" i była poświęcona przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie.  Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a została zorganizowana przy współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.

                Uzupełnieniem powyższych działań jest jeszcze obecnie realizowana kampania społeczna na terenie powiatu gostyńskiego, zwiększająca świadomość dotyczącą zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie. W ramach tej kampanii, obok artykułów prasowych i informacji na portalach internetowych oraz audycji telewizyjnych i radiowych, zostało przygotowanych 300 plakatów "Razem przeciw przemocy" oraz 2500 broszur – praktycznych informatorów dla potencjalnych ofiar przemocy. Zawierają one m.in. informacje o rozpoznawaniu przemocy, o sposobach przeciwdziałania oraz adresy wszystkich instytucji i organizacji pozarządowych na terenie powiatu gostyńskiego pomagających ofiarom przemocy.

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspomogli realizację projektu. Szerokie wsparcie sprawiło, że nazwa projektu "Razem przeciw przemocy" stała się rzeczywistością. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-11-01 21:44:07

Inne artykuły