Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rusza autorski program przeciw przemocy rówieśniczej

Otwórz oczy – Reaguj!

Ruszył autorski program przeciwdziałający przemocy rówieśniczej

 

                Gmina Krobia rozpoczęła w kwietniu 2017 r.  realizację projektu profilaktycznego „Otwórz oczy – Reaguj !”.

To autorski program zespołu specjalistów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i pedagogów szkół Gminy Krobia. Projekt uzyskał akceptację Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy oraz dyrektorów szkół w Gminie Krobia i jest odpowiedzią na jedno z narastających współcześnie zagrożeń dzieci i młodzieży, czyli występujące w szkołach zjawisko przemocy rówieśniczej. 

Dane Instytutu Badań Edukacyjnych są niepokojące. Według badań z 2015 r. prawie połowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych doświadcza minimum raz w miesiącu dokuczania ze strony innych. Te same badania wykazały, że ponad 35% nauczycieli i wychowawców nie zauważa kwestii dokuczania w klasach.

Na problem ten zwracają też uwagę sami uczniowie szkół w Gminie Krobia, uczestniczący w programie Szkoła Aktywności Społecznej SAS (realizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”), alarmując, że dokuczanie i szykanowanie rówieśników to obecnie zjawisko powszechne! Przedstawiciel PCPR w Gostyniu podkreśla, że –„przemoc rówieśnicza ma miejsce i nasila się jednocześnie w dwóch wymiarach: w bezpośrednich relacjach i w wymiarze internetowym. W Internecie przyjmuje ona różne postacie: - bullyingu (prześladowanie i nękanie), - trollingu (agresja werbalna, wrogie, obraźliwe, ośmieszające, kompromitujące i kontrowersyjne informacje i komentarze na czyjś temat), - flamingu (kłótnia internetowa, wręcz wojna na obelgi, wysyłanie do drugiej osoby wiadomości odbieranych jako obraźliwe), czy wreszcie hate speeche (mowa  nienawiści).” – I dodaje: -„Dzieci szybko nauczyły się od dorosłych złych zachowań w świecie wirtualnym i używają ich równie bezwzględnie.”

Celem projektu jest uświadomienie uczniom i nauczycielom oraz rodzicom, czym jest zjawisko przemocy rówieśniczej, a także podjęcie działań mających ograniczać to niebezpieczne zjawisko i dostarczyć wiedzy o sposobach radzenia sobie z tym problemem.

W ramach programu planuje się następujące działania: 

1.              Przeprowadzenie ankiety w klasach V-VI szkół podstawowych  oraz I-II gimnazjów. Ankieta została opracowana przez Zespół Koordynujący projektu. W poszczególnych klasach przeprowadzą ją wychowawcy klas (termin: kwiecień/maj).

2.             Sporządzenie diagnozy zjawiska w oparciu o ankiety:  a) klasowej – wychowawca (termin: maj/czerwiec), b) szkolnej - pedagog (termin: czerwiec), c) gminnej  - Zespół Koordynujący projektu (termin: czerwiec/lipiec).

3.             Opracowanie ulotek dla rodziców  - młodzież z Szkoły Aktywności Społecznej SAS (termin: czerwiec).

4.             Warsztaty dla wychowawców i nauczycieli w formie szkoleniowych rad pedagogicznych –Otwórz oczy – Reaguj! Tematyka: Problem przemocy rówieśniczej. Przedstawienie scenariuszy dwóch lekcji wychowawczych poświęconych zrozumieniu zjawiska przemocy rówieśniczej i sposobom radzenia sobie z nim przez uczniów.  Trener: Mirosław Sobkowiak (termin: wrzesień).

5.             Realizacja lekcji wychowawczych „Otwórz oczy – Reaguj!” przez wychowawców w klasach w oparciu o przygotowane scenariusze lekcji (termin: wrzesień/październik).

6.             Apele szkolne z miniscenkami pokazującymi uczniom, jak zachować się i reagować w przypadku przemocy rówieśniczej. Realizator: młodzież z SAS (termin: wrzesień/październik).

7.             Szkolenie dla kadr oświatowych Gminy Krobia (Gminna Rada Pedagogiczna) - prof. dr hab. Jacek Pyżalski UAM (termin: 7 listopada GCKiR w Krobi).

8.             Spotkania z rodzicami w szkołach poświęcone problemowi przemocy rówieśniczej.  Realizator: pedagodzy wymieniający się między szkołami (termin: listopad).

9.             Konferencja podsumowująca projekt:  „Otwórz oczy – Reaguj!” – Realizator: Zespół  Koordynujący projektu (termin: grudzień, GCKiR w Krobi).

 

W skład Zespołu Koordynującego Program  Profilaktyczny „Otwórz oczy – Reaguj!” wchodzą:

•          Anna Krzyżostaniak – Kierownik MGOPS w Krobi, Specjalista pracy socjalnej, Kierownik Zespołu

•          Katarzyna Górkowska – Pedagog ZSPiG w Krobi

•          Magdalena Marciniak – Pedagog ZSPiG w Krobi

•          Małgorzata Stróżyńska – Pedagog ZSPiG w Starej Krobi

•          Jagoda Grzelczak-Serwatka - Pedagog ZSPiG w Pudliszkach

•          Dorota Forecka – Pedagog ZS Gostkowo

•          Barbara Gryczka – Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień, Pedagog, MGOPS w Krobi

•          Mirosław Sobkowiak – Dyrektor PCPR w Gostyniu, Specjalista pomocy psychologicznej, Terapeuta, Pedagog rodzinny, Trener, Mediator.

 

 

Zespół Koordynujący Programu  Profilaktycznego „Otwórz oczy – Reaguj!” przypomina:

 

Do najczęściej spotykanych form przemocy rówieśniczej zalicza się:

- przemoc fizyczną (bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, przemoc z użyciem narzędzi, pobicia z obrażeniami cielesnymi),

- przemoc werbalną (dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie),

- przemoc materialną (zabieranie przedmiotów itp.),

- przemoc seksualną (podglądanie w toalecie, próby dotykania, rozbierania, całowania, obnażania),

- przemoc relacyjną (wykluczanie, odtrącanie, rozpowszechnianie szkodliwych kłamstw),

- cyberprzemoc (prześladowanie, zastraszanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe),

- zmuszanie do niechcianych przez ofiarę zachowań.

 

Przyczyn przemocy rówieśniczej jest wiele.Do najczęstszych należą – bagatelizowanie zachowań agresywnych przez samych uczniów, brak reakcji ze strony nauczycieli na zachowania agresywne uczniów, bierność świadków, a także niewłaściwe relacje i sposoby komunikacji między uczniami a nauczycielami czy dziećmi a rodzicami.

Skutki przemocy rówieśniczejmogą być niebezpieczne. Wpływają niekorzystnie na samopoczucie i funkcjonowanie dziecka, nasilają emocje takie jak wstyd, lęk i rozpacz, pojawia się upokorzenie i uczucie poniżenia. Przemoc rówieśnicza niesie też ze sobą długofalowe skutki: obniżoną samoocenę i problemy społeczne – trudności w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do izolacji, życie w ciągłym stresie i poczuciu presji. A ofiary przemocy rówieśniczej zwykle nie mówią rodzicom czy innym dorosłym o swoich problemach. Wynika to z obawy pogorszenia się sytuacji bądź zemsty ze strony prześladowców. Stałe podleganie presji ze strony rówieśników może doprowadzić w efekcie do poważnych zaburzeń somatycznych, psychicznych, a nawet do prób samobójczych wśród młodych osób.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-04-17 22:36:55

Inne artykuły