Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ruszyła akademia aktywności

 

Projekt „AKADEMIA AKTYWNOŚCI” realizuje Fundacja „MIEJSCE MOJE". W ramach projektu realizowane są działania aktywizujące społeczność lokalną powiatu gostyńskiego.  Celem projektu jest zmotywowanie mieszkańców Powiatu Gostyńskiego, szczególnie młodych, do aktywnego udziału w życiu publicznym, dostarczenie im niezbędnej wiedzy, umiejętności i chęci, aby wykorzystać swoje prawa obywateli demokratycznego państwa w życiu codziennym.

               

Projekt realizowany jest od lutego 2012 do stycznia 2013 dzięki współfinansowaniu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

                Na działania w projekcie składają się m.in. dwie edycje cyklicznych warsztatów szkoleniowych, rozwijających umiejętności interpersonalne oraz uczących: budowania zespołów i współpracy z ludźmi, przygotowywania wniosków aplikacyjnych i zarządzania projektami, a także angażowania społeczności lokalnej, współpracy z lokalnymi aktorami życia społecznego i zintegrowania zasobów różnych instytucji na szczeblu lokalnym. Będą to wyjazdowe warsztaty dla młodzieży chcącej aktywnie działać na rzecz swoich środowisk oraz stacjonarne zajęcia warsztatowe dla liderów lokalnych, zaangażowanych w realizację zadań społecznych.

                Dodatkowo uczestnikom projektu zapewniona zostanie opieka tutorów, udzielających konsultacji w zakresie samorozwoju, wyznaczania sobie realnych celów i skutecznej ich realizacji.

Zostaną przygotowane i przeprowadzone pokazowe debaty oksfordzkie, uczące w warunkach praktycznych sztuki dyskusji, argumentowania i przekonywania.

                W ramach projektu zostało już uruchomione Centrum Informacyjno-Doradcze Akademii Aktywności w siedzibie Stowarzyszenia "Dziecko" przy ul. Parkowej 1a, w którym konsultanci udzielają nieodpłatnie porad działaczom organizacji pozarządowych, lokalnym liderom, samorządowcom oraz wszystkim osobom zainteresowanym w zakresie realizacji różnych działań w środowisku lokalnym; współpracy organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu; pomocy przy pisaniu projektów i doradztwa przy ich realizacji. Jest też prowadzone poradnictwo obywatelskie. Centrum jest czynne w poniedziałki i piątki od 18.00 do 20.00, we wtorki i środy od 17.00 do 20.00.

                By ułatwić dostęp wszystkim mieszkańcom powiatu gostyńskiego do porad zostanie uruchomiony Mobilny Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego. Konsultanci będą dyżurowali w poszczególnych gminach w wyznaczone dni, co zapewni liderom lokalnym, stowarzyszeniom, sołtysom i radom sołeckim, działaczom społecznym oraz mieszkańcom gmin dostęp do informacji, poradnictwa obywatelskiego, wsparcia w zakresie współdziałania organizacji pozarządowych i innych sektorów, aktywizowania grup nieformalnych, diagnozowania problemów lokalnych, mechanizmów konsultacji społecznych, zwiększania zainteresowania i zaangażowania obywateli w życie społeczne.

                Zaplanowane są też wyjazdy studyjne do miejsc z ciekawymi rozwiązaniami aktywizującymi społeczności lokalne oraz konkursy pobudzające lokalną aktywność.

                Partnerami Fundacji „Miejsce Moje” w realizacji projektu „Akademia Aktywności” są Powiat Gostyński, Gmina Piaski oraz Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Źródło: oprac. Stowarzyszenie Dziecko
Data dodania: 2012-03-27 07:40:46

Inne artykuły