Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Skorzystaj z bezpłatnych mediacji

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu, prowadzony we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych mediacji rodzinnych. Będą one prowadzone w ramach projektu „Mocna rodzina” do końca listopada (lub do wyczerpania limitu bezpłatnych mediacji).

Projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, przy dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego oraz Powiatu Gostyńskiego i przy udziale środków finansowych Stowarzyszenia „DZIECKO”.  Program wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

By skorzystać z bezpłatnych mediacji skontaktuj się z mediatorami Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia „DZIECKO” tel. 725 167 236 lub 65 572 75 28. Oferta jest ważna do wyczerpania limitu mediacji w ramach projektu.

Stowarzyszenie „DZIECKO” i jego partner: PCPR w Gostyniu przypominają:

Mediacja – to jedna z form polubownego rozwiązywania sporów, bez udziału sądu powszechnego, polegająca na dialogu między stronami pozostającymi w konflikcie, prowadzona przy udziale osoby trzeciej – bezstronnego mediatora, który dba o to, by ta rozmowa była bezpieczna i prowadzona na  równych warunkach przez obie strony,  mediacja mająca na celu trwałe i ostateczne rozstrzygnięcie konfliktu poprzez osiągnięcie ugody między stronami.

Ważne fundamentalne zasady obowiązujące w mediacjach:

1.       Zasada dobrowolności  - Dobrowolna  zgoda stron  na  mediację musi  zostać  wyrażona  na  początku  pierwszego  spotkania. Strony  są poinformowane, że mogą  wycofać  się  na  każdym  etapie  postępowania. Nie  wolno  wywierać  na  nie  żadnej  presji, aby  zgodziły  się  na  mediację. Warunek  pełnej  dobrowolności  jest  bezwzględny; odróżnia to  mediacje  od sądu i arbitrażu.

2.       Zasada bezstronności i neutralności - Bezstronność to stosunek mediatora do stron, nie może się on opowiedzieć po żadnej stronie, nie może narzucać żadnych rozwiązań, ma być w równej mierze sprzymierzeńcem każdej z nich. Strony w mediacji mają  równe  prawa i  powinny  być  traktowane  jednakowo z zachowaniem  godności  i szacunku. Mediator nikogo nie może faworyzować, nawet w sytuacjach, jeśli mu „po ludzku” współczuje; nie może  też  nikogo oceniać  ze  względu  na  pochodzenie,  wykształcenie,  wiek  lub  płeć  oraz  oceniać zachowania  strony  podczas  mediacji  (zarówno  werbalnie  jak  i  niewerbalnie).

3.       Zasada poufności – Wszystko,  co  się  dzieje  w  czasie  prowadzenia  mediacji, jest  poufne  i  nie  może  być  przekazywane  żadnej  instytucji lub  osobie  prywatnej. Mediator nie może dzielić się uzyskanymi w toku mediacji informacjami ani relacjonować  jej  przebiegu – ujawni tylko to, na co zgodzą się w ugodzie obie strony;  zasada  ta  ma  zagwarantować  uczestnikom  poczucie bezpieczeństwa. Nie rejestruje się przebiegu mediacji (notatki są niszczone). Ale w  przypadku  poważnych  przestępstw ściganych z urzędu mediator  powinien  poinformować  odpowiednie  organy.

Źródło: Stowarzyszenie "DZIECKO"
Data dodania: 2017-06-10 17:42:32

Inne artykuły