Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Środki na pomoc dla niepełnosprawnych mniejsze niż w latach ubiegłych

Środki na pomoc dla niepełnosprawnych mniejsze niż w latach ubiegłych

 Rada Powiatu Gostyńskiego na ostatniej sesji przyjęła ważną uchwałę dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni określili zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez powiat gostyński w 2009 r. w ramach środków otrzymanych z PRFON i ustalili też wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym 1 107 257 zł.
Jednak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Gostyńskiemu środki dalece niewystarczające na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dla porównania w roku ubiegłym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, czyli jednostki udzielające wsparcia niepełnosprawnym, wydały 1 629 339 zł. Na bezpośrednią pomoc powiat mógł przeznaczyć w tym roku tylko 589 397 zł, tj. aż o 570 452 zł mniej niż w roku ubiegłym, gdyż część środków PFRON Powiat Gostyński musi przeznaczyć na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Dodatkowo w tym roku dołoży do prowadzenia tej placówki 57 540 zł z własnych dochodów.  
    By, mimo znacznie zmniejszonych środków, umożliwić najbardziej potrzebującym uzyskanie wsparcia w ramach rehabilitacji społecznej PCPR w Gostyniu wprowadził priorytety określające pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie, takie jak posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności, niesamodzielność ruchowa lub poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz kryteria dochodowe dla poszczególnych zadań. Szczegóły można znaleźć w zarządzeniach dyrektora PCPR, które są dostępne w PCPR; zostaną  też zamieszczone w przyszłym tygodniu na stronie PCPR: gostyn.pcpr.info w linku BIP.
Jednocześnie PCPR informuje, że wbrew informacjom udzielanym przez niektórych sprzedawców aparatów słuchowych, nie jest tak, iż zakup aparatu w firmie powoduje automatycznie przyznanie dofinansowania przez PCPR.

Poniższa tabela przedstawia środki na poszczególne zadania w zestawieniu z realizacją tych zadań w roku ubiegłym

 Zadanie Środki w 2008
 Liczba dofinansowań
 Środki w 2009
 Przewidywana liczba dofinansowań
 I.    Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
Refundacja wynagrodzenia pracodawcy zatrudniającemu niepełnosprawnych 22 585 zł 2 16 300 zł 2
Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 200 000 zł
 8 50 000zł
 3
Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przez osobę niepełnosprawną
 208 000 zł
 8 122 500 zł
 5
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
 11 243 zł
 10 11 200 zł
 10
  II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
 Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach  469 490 zł 

35

uczestników
  517 860 zł 35 uczestników
  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  178 680 zł 332  48 000 zł 96
  Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 165 623 zł 141 163 597 zł 170
  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki niepełnosprawnych 41 338 zł 15 projektów 27 800 zł 11projektów
 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 332 380 zł 61 150 000 zł 35

Data dodania: 2009-03-24 12:00:00

Inne artykuły