Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szkolenie III sektora w Krobi

W Krobi szkolili III sektor.

     Organizacje pozarządowe to ważny element społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości).
     Ważnym źródłem finansowania ich działalności są dotacje udzielane przez samorządy w drodze konkursów.
     W ramach wsparcia III sektora  Urząd Miejski w Krobi, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszeniem Dziecko, zorganizował w ostatnim dniu marca nieodpłatne szkolenie poświęcone prawidłowemu tworzeniu wniosków o dofinansowanie składanych na konkursy. Biorący udział w szkoleniu przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy Krobia obejrzeli prezentację poświęconą prawidłowemu przygotowywaniu wniosków. Szczególną uwagę poświęcono prawidłowemu szczegółowemu opisowi działań i opracowywaniu  harmonogramu i budżetu projektu.  Omówiono też zasady formułowania celu projektu, a także rezultatów działań i wskaźników pozwalających na ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów. 
     Zwrócono też uwagę na załączniki, których brak lub niewłaściwa forma powodują odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.
     Omówiono też, w oparciu o analizę składanych wniosków, najczęściej występujące nieprawidłowości w składanych projektach. W trakcie szkolenia wielokrotnie rozwijała się dyskusja o poszczególnych problemach, na które napotykają organizacje przy przygotowywaniu wniosku.
     Przypomniano też, że Stowarzyszenie Dziecko prowadzi Centrum Informacyjno – Doradcze, w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymują wsparcie merytoryczne. CID działa dzięki grantowi otrzymanemu z Powiatu Gostyńskiego.

Data dodania: 2009-04-01 12:00:00

Inne artykuły