Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szukam mamy i taty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza nabór:
a) na kandydatów na rodziców zastępczych
b) oraz na zawodowe niespokrewnione rodziny specjalistyczne.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice naturalni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki.

Obecnie na terenie powiatu gostyńskiego działa 47 rodzin zastępczych, które zapewniają opiekę i wychowanie 67 dzieciom. Dodatkowo PCPR w Gostyniu opiekuje się 19 usamodzielniającymi wychowankami, którzy po osiągnięciu pełnoletniości  opuścili rodziny zastępcze. Niestety, to ciągle zbyt mało, gdyż ponad 30 dzieci potrzebujących ciepła domowego ogniska i miłości oczekuje na rodziny zastępcze.

Każde dziecko ma prawo do tego, aby wychowywać się w rodzinie. Prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia dziecku odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Zaspokaja istotne potrzeby życiowe dziecka, w tym przede wszystkim potrzebę bezpieczeństwa i miłości. Wychowując się w rodzinie dziecko ma możliwość uczenia się prawidłowych wzorców życia rodzinnego i społecznego. Rodzice w istotny sposób wpływają na kształtowanie postaw i zachowań młodego człowieka.
Rozmaite przyczyny powodują, iż funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniom, dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, a niekiedy dochodzi nawet do porzucenia dziecka, bądź zagrożenia jego zdrowia lub życia.

ZNAJDŹ W SWOIM DOMU I SERCU MIEJSCE DLA DZIECI SKRZYWDZONYCH LUB PORZUCONYCH PRZEZ WŁASNYCH RODZICÓW. POMÓŻ STWORZYĆ IM NORMALNE DZIECIŃSTWO.
    
Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, które nierzadko zostały pokrzywdzone przez los. Po zakończeniu szkolenia PCPR w Gostyniu dokona ostatecznej kwalifikacji jego uczestników na rodziców zastępczych.
Rodziny zastępcze otrzymują z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wsparcie w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego oraz uczestnictwa w grupach wsparcia, a także mogą otrzymać pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, tel. 065-572-75-28 lub komórkowy 603-533-381.

Jednocześnie informujemy, iż pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które spełniają następujące warunki zgodnie z art. 73
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- maja stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
- uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Mirosław Sobkowiak


Data dodania: 2009-02-23 12:00:00

Inne artykuły