Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Uhonorowano 98 pracowników samorządów i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze. Był gość specjalny i koncert bluesowy…

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, którzy wykonują trudną, ale niewidoczną na co dzień, pracę. Doskonałą okazją ku temu są obchody święta pracowników pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny, czyli Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.

Tegoroczne obchody w Powiecie Gostyńskim zaszczycił swoją obecnością Łukasz Krysztofiak Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego (29.11.2018 r.) przybyli włodarze gmin i powiatu: Starosta Robert Marcinkowski, Wicestarosta Janusz Sikora, Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Wiceburmistrz Borku Wlkp. Jolanta Chudzińska i Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak.  Przybyli też licznie kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, młodzieżowych świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych, Centrum Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze.

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin.  Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie ponad pięciuset pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, ale też i rodziny zastępcze i pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie.

Powitał wszystkich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, wskazując, że pomoc społeczna jest ważnym obszarem działania każdego samorządu. Wygłosił on też okolicznościowy wykład. Podkreślił w nim, że pomoc społeczna to system: po pierwsze aktywizujący - dla tych, których da się zaktywizować, a po drugie opiekuńczy - dla tych, którzy nie mają możliwości w pełni samodzielnego funkcjonowania.

Powiat Gostyński i samorządy wchodzące w jego skład dbają, mimo swoich problemów i natłoku zadań do realizacji w różnych obszarach, o instytucje i pracowników pomocy społecznej. Świadczy o tym np. uratowanie przed likwidacją Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, którego siedziba musiała zostać zwrócona potomkom właścicieli czy nowe lub zmodernizowane siedziby kilku placówek powiatowych i gminnych, zapewniające zdecydowanie lepsze warunki pracującym w nich specjalistom i korzystającym ze wsparcia, opieki i pomocy mieszkańcom, a także stałe doposażanie instytucji pomocowych np. w sprzęt czy w samochody przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Świadczy też o tym stałe rozbudowywanie powiatowego i gminnych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny, na którego najważniejsze zasoby składają się dziś – obok profesjonalnej i wyspecjalizowanej kadry – także takie, współpracujące ze sobą, instytucje:

- 7 gminnych ośrodków pomocy społecznej,  w Krobi, w Borku Wlkp., w Poniecu, Pogorzeli, w Pępowie, w Piaskach i w Gostyniu,

- 4 domy pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach,

- 2 grupowe Mieszkania pod opieką dla Osób z niepełnosprawnością - w Bruczkowie (działające w strukturze DPS w Zimnowodzie)  i w Gostyniu (działające w strukturze DPS w Chwałkowie)

- 2 Środowiskowe Domy Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu,

- 3 Domy Dziecka - 2 Bodzewie i w Gostyniu,

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie,

- 3 Powiatowe Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Pogorzeli, w Gostyniu i w Krobi, 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzone przez Stowarzyszenie „KREATYWNI”,

- Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach z 15 miejscami hostelowymi,

- Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  przy PCPR w Gostyniu,

- Świetlica Środowiskowa „Promyki Dobra” w Gostyniu

- Świetlica Stowarzyszenia „BAZA” w Gostyniu

- Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie,

- Ośrodek Mediacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z PCPR w Gostyniu

- Centrum Integracji Społecznej w Krobi,

- 4 Spółdzielnie Socjalne:  „ARKA” w Gostyniu, Kamerdyner w Krobi, Pomocna Dłoń w Borku Wlkp. i ECCOS w Krobi

- 2 domy dziennego pobytu w Gostyniu i w Krobi

- Punkt Spotkań dla rodziców i dzieci prowadzony przez Stowarzyszenie DZIECKO

- Telefon Zaufania przy PCPR w Gostyniu

- Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

- Punkty Wsparcia Rzeczowego

- a także 51 rodzin zastępczych, w tym 1 pogotowie rodzinne i 4 zawodowe rodziny zastępcze,

- 16 organizacji pozarządowych aktywnie działających w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny

- oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu koordynujące działania powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny oraz pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej.

Dodał też, że cały czas system jest rozwijany, o czym świadczy np. realizowana przez Gminę Gostyń kończąca się modernizacja i rozbudowa Domu Dziennego Pobytu oraz wspólny projekt Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego, w ramach którego powstaną mieszkania chronione i nowe siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie i Domu Dziennego Pobytu w Krobi.

Prelegent wskazał też, że praca socjalna, pomoc społeczna i wspieranie rodzin to jeden z najtrudniejszych  zawodów,

- bo wymaga stałego dokształcania się i wysokiej specjalizacji,

- bo to praca całą dobę - ze względu na stałe obciążenie psychiczne towarzyszące pracownikom nawet po zakończeniu pracy,

- bo to szukanie, często w pojedynkę, rozwiązań, których nie jest w stanie zapewnić, ani w pełni wypracować nawet najdoskonalszy system państwowy,

- bo to praca z ludźmi, praca która jest długotrwałym procesem, praca, której efekty są małymi krokami i dla wielu poza naszym środowiskiem nie są wystarczające, mimo że te małe kroki są ogromnym sukcesem naszych podopiecznych i naszym.

Podkreślił też, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia, a specjaliści muszą podejmować czasem decyzje chroniące osoby, choć niezgodne z ich oczekiwaniami.

Przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dyrektor Łukasz Krysztofiak pochwalił Powiat Gostyński i samorządy gminne wchodzące w jego skład za wieloaspektowo rozwijany system pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Podkreślił, że praca w pomocy społecznej i systemie wsparcia rodziny nie może być nudna, bo każdy dzień przynosi coś, czego nie ma w podręcznikach pracy socjalnej ani nie uczy się w szkołach służb społecznych. Podziękował też za to ciągłe zmaganie się z nowymi wyzwaniami, zwłaszcza w obecnym czasie koniecznych oszczędności, co wymaga od pracowników dużego wysiłku, aktywności i samozaparcia.

Robert Marcinkowski Starosta Gostyński podziękował pracownikom służb społecznych za wyjątkowo trudną pracę, wspierającą rodziny i ludzi, zwłaszcza tych, tracących już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy wspartej wrażliwością i sercem, a także reintegracji społecznej odzyskujących wiarę i zaczynających z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wyrazy uznania i życzenia przekazali też wszystkim pracownikom pomocy społecznej pozostali włodarze uczestniczący w uroczystości.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników z poszczególnych jednostek i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze. Łącznie wyróżniono 98 osób.

Uroczystość, zorganizowana w tym roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, miała szczególną oprawę. Uświetnił ją koncert  akustyczny duetu: Chuck Frazier (wokalista, kompozytor i gitarzysta bluesowy pochodzący z Houston w Teksasie) i  Marcin Nowak – gitarzysta. Zagrali kilka własnych kompozycji i standardy bluesowe. Zaprosili publiczność do wspólnego śpiewania. Energetyczny występ i popisy solowe muzyków został nagrodzony gromkimi brawami.

Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie, w czasie którego uczestnicy wymieniali się  doświadczeniami oraz rozmawiali z włodarzami o planowanych działaniach i potrzebach. 

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2018-12-09 14:36:33

Inne artykuły