Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Uwagi PCPR w Gostyniu do projektu Wytycznych EFS i EFRR 2014-2020

Uwagi PCPR w Gostyniu do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 

Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji

Punkt

Litera

Uwaga lub propozycja zmiany zapisu

Uzasadnienie

1 / - / -

1 i 2

w całości

Zmiana treści Wytycznych, weryfikacja podstawy prawnej do opublikowania Wytycznych w obecnie zaproponowanym brzmieniu, w szczególności dotyczy to wymogów dotyczących zakresu i rodzaju wsparcia, które ma być udzielane w ramach PI uwzględnionych w dokumencie.

Cel Wytycznych został określony w Rozdziale 2 pkt. 1 i 2. Cele te odnoszą się w szczególności do sposobu realizacji projektów oraz zakresu ich wsparcia. Wskazano także, że celem dokumentu jest: "zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej w kreowaniu polityki społecznej oraz realizacji działań na rzecz promocji włączenia społecznego i zwlaczania ubóstwa, w szczególności w zakresie aktywnej integracji oraz usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym". Zwraca uwagę fakt, że podmioty sektora ekonomii społecznej powinny być jednym z narzędzi wykorzystywanych we wdrażaniu programów operacyjnych, a nie celem samym w sobie, jako jedyny rodzaj podmiotów, których wzmocnienie ma być priorytetowo traktowane w kontekście wszystkich podejmowanych działań wdrażanych w oparciu o Wytyczne. Z tego jednoznacznie wynika, że cel Wytycznych jest niezgodny z podstawą prawną publikacji tego typu dokumentów, na którą powołano się w Rozdziale 1. W art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Wytyczne na podstawie przytoczonego artykułu Ustawy zostały wymienione enumeratywnie, wskazano jednocześnie na możliwość publikowania innych wytycznych, przy czym służyć one mają "zapewnieniu zgodności sposobu realizacji programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej (...) oraz spełniania wymagań określonych przez Komisję Europejską w tym zakresie, a także w celu zapewnienia jednolitości sposobu realizacji programów operacyjnych i prawidłowości zadań i obowiązków określonych ustawą...". Jak już to wcześniej wskazano, Wytyczne odnoszą się także do innych niewskazanych w Ustawie aspektów merytorycznych, nakładając na IZ PO obowiązki dotyczące zakresu udzielanego wsparcia, co podkreślają sformułowane przez autora Wytycznych cele ich publikacji. Tym samym Wytyczne wchodzą w kompetencję poszczególnych programów operacyjnych bezpośrednio wskazując jakie działania mogą i/lub powinny być realizowane w poszczególnych PI. Wytyczne w tym zakresie nie uwzględniają diagnozy stanu na poszczególnych obszarach, jak również celów realizacji PO wskazanych w treści PO. Należy podkreślić, że w kontekście proponowanego zakresu wsparcia, to właśnie PO stanowią podstawę jego organizacji, co dodatkowo było przedmiotem zarówno konsultacji społecznych, jak i uzgodnień z odpowiednimi ministerstwami i Komisją Europejską. Taki zakres Wytycznych nie wynika także z podanej w punkcie 2 podstawy prawnej odnoszącej się do rozporządzeń PE i R regulujących sposób przygotowania, realizacji i monitorowania funduszy strukturalnych oraz EFS w okresie programowania 2014 - 2020. Mając na uwadze powyższe, konieczna jest weryfikacja i uzasadnienie poprawności zakresu zaproponowanych Wytycznych, bądź dokonanie zmian w dokumencie celem dostosowania ich treści do podstawy prawnej uprawniającej odpowiedni organ do publikacji tego typu dokumentów, a także kontroli przestrzegania ich zapisów w ramach systemu instytucjonalnego wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

2 / - / -

1

-

Zmiana treści punktu poprzez wykreślenie części zdania: "Wyznaczają jednolite warunki i procedury wdrażania wsparcia".

Uzasadnienie j.w.

2 / - / -

2

-

Wykreślenie punktu.

Zgodność, o której mowa w opisie celu wytycznych została zagwarantowana poprzez procedury opracowania i przyjmowania konkretnego programu operacyjnego. Fakt zatwierdzenia danego PO potwierdza zgodność jego treści z celami strategicznymi na poziomie regionu, kraju, a także celami Wspólnoty, co jak wynika z praktyki jest m.in. przedmiotem prowadzonych uzgodnień i negocjacji. Publikowanie dodatkowego dokumentu, który tę zgodność ma zapewnić, mija się zatem z celem i w rzeczywistości służy ograniczeniu swobody działania poszczególnych IZ w ramach przyznanych im kompetencji. Cel ten jest również niezgodny z celem publikacji wytycznych w trybie artykułu 5 ust. 1 pkt. 11 Ustawy będącej podstawą prawną powstania dokumentu, na co wskazano wyżej.

2 / - / -

5

-

Wykreślenie punktu.

Zgodnie z treścią punktu 3 oraz podstawą prawną adresatem Wytycznych są instytucje zarządzające krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi. W związku z powyższym nie ma podstawy do tego, by nakładać na beneficjentów obowiązek stosowania tych Wytycznych, a przynajmniej w całości, gdyż nie mają oni podstawy prawnej, ani też nie są umiejscowieni w systemie instytucjonalnym wdrażania poszczególnych programów, w sposób i z funkcjami, które umożliwiają im wdrożenie w życie zasad wynikajacych z tego dokumentu.

3 / - / -

4

-

Weryfikacja treści definicji

W definicji występuje zbyt wiele spójników "lub", które utrudniają interpretację treści definicji. Konieczne jest przeredagowanie tekstu.

3 / - / -

10

d

Usunięcie lub przeformułowanie punktu

Definicja podmiotów ekonomii społecznej zawarta w podpunkcie d) nie odwołuje się do jakichkolwiek źródeł prawa (jak ma to miejsce chociażby w podpunkcie b i c). W oparciu o te zapisy Wytycznych do PES praktycznie można zaliczyć wszystkie organizacje pozarządowe.

3 / - / -

15

-

Uzupełnienie treści definicji:
"…Może być realizowana przez jedną lub kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny oraz może zawierać także usługi aktywnej integracji, inne instrumenty i działania w sposób pośredni skierowane do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. np. poprzez wsparcia otoczenia tych osób lub rodzin".

Osoba zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym nie działa w oderwaniu od najbliższego otoczenia, a niejednokrotnie kumuluje ono w sobie, inicjuje bądź przyjmuje skutki związane z oderwaniem od społeczeństwa poszczególnych osób. Zmiana sytuacji osoby zagrożonej bardzo często wiąże się z dokonaniem koniecnzości zmiany w środowisku, które je otacza. W przypadku zdiagnozowania takich potrzeb, ścieżka reintegracji powinna uwzględniać również zalecenia lub konkretne instrumenty i działania skierowane nie tylko do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Takie podejście jest zgodne z założeniem wspierania także otoczenia tych osób i rodzin lub wskazanego w Umowie Partnerstwa i dokumentach programowych wsparcia rodzin osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym (np. rodzin osób niepełnosprawnych). Działania ukierunkowane na rodziny i otoczenie osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, jest zgodne z rekomendacjami z ewaluacji i służyć mogą zapobieganiu pojawiających się licznych problemów związanych z przerywaniem uczestnictwa w projekcie (metaewaluacja str. 38).

3 / - / -

15

-

Weryfikacja treśći definicji

Z jednej strony w treści definicji pojawia się pojęcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z drugiej natomiast podaje się, że ścieżka reintegracji służyć ma "wyprowadzaniu tych osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego…". Temin wyprowadzanie w tym kontekście nie jest najlepszym sposobem określenia działań (gdyż ścieżka reintegracji może także zawierać działania związane z profilaktyką / zapobieganiem).

3 / - / -

18

a

Weryfikacja treśći definicji

Możliwość świadczenia usług w sposób indywidualny nie definiuje jedynie liczba pensjonariuszy, ale zależna jest także od liczby zatrudnionego personelu i wyposażenia technicznego podmiotu świadczącego usługi. Poza tym definicja zawiera sugestię, że w formach instytucjonalnych nie jest możliwe wsparcie o charakterze indywidualnym, co jest krzywdzące dla tych instytucji i nie odpowiada praktyce.

3 / - / -

18

b

Uwzględnienie w definicji nie aspektów życiowych, a jedynie kwestii formalno-organizacyjnych

Propozycja zawarta w Wytycznych nie uwzględnia życiowych decyzji samych pensjonariuszy (inny osób objętych wsparciem) o udziale w różnego rodzaju formach instytucjonalnych, co równoznaczne jest ze zgodą na uwzględnianie pewnych organizacyjnych i formalnych aspektów funkcjonowania jednostki. Kwestia ograniczenia życiowych decyzji dotyczyć bedzie jedynie sytuacji, w której korzystający ze wsparcia są ubezwłasnowolnieni, całkowicie zależni od personelu placówki.

3 / - / -

19

i

Uwzględnienie działań o charakterze edukacyjnym.

Działania tego typu są zgodne z przytoczoną podstawą prawną ich organizacji.

3 / - / -

20

-

Doprecyzowanie definicji usług świadczonych w społeczności lokalnej

Definicja wskazuje na przykładowe rodzaje usług, które zaliczyć można do świadczonych w społeczności lokalnej. Defninicja nie wyczerpuje tematu, jak również nie wprowadza jasnych kryteriów przyporządkowania danego rodzaju działalności / usługi do tej kategorii. Może to mieć kluczowe znaczenie dla możliwości finansowania projektów i usług. Dodatkowo w przypadku usług świadczonych przez instytucje musi zostać spełniony warunek dotyczący jej kultury organizacyjnej i rozmiaru tej instytucji. Oba warunki mają umożliwić świadczenie usług w sposób zindywidualizowany, jednak sposób ich weryfikacji nie jest przejrzysty, tym bardziej, że potwierdzenie spełnienia tych warunków może być ocenne. Objaśnienie tego aspektu definicji jest również niejasne, gdyż każde formy życia zbiorowego wymagają w pewnym stopniu podporządkowania się interesowi ogółu i regułom życia we wspólnocie ograniczając jednocześnie możliwość realizacji indywidualnych potrzeb w określonym czasie, miejscu lub poprzez wybrany indywidualnie sposób ich osiągnięcia (np. rodzina).

4 / 4.1 / -

6

-

Demarkacja pomiędzy projektami PUP i OPS nie spełnia swoich funkcji, gdyż nie rozgranicza w oczywisty sposób, jaka grupa osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, ma być (może być) obejmowana wsparciem w ramach projektów CT9. Należy także uwzględnić, że bezrobocie, choć jest bardzo częstym powodem zagrożenia wykluczeniem i wykluczenia społecznego, najczęściej nie jest jedyną występującą przesłanką do objęcia wsparciem przez jednostki pomocy społecznej. W związku z tym proponujemy, by demarkacja opierała się o fakt korzystania z pomocy społecznej tzn. w projekty PUP powinny zostać ograniczone tylko do osób bezrobotnych, które nie korzystają jednocześnie ze wsparcia OPS / PCPR bądź osób, które zakończyły ścieżkę reintegracji i wymagają objęcia usługami i instrumentami rynku pracy w celu realizacji integracji zawodowej.

Uzasadnienie w treści uwagi.

4 / 4.1 / -

10

c

Uwzglednienie informowania nie tylko ośrodków pomocy społecznej, ale także innych jednostek pomocy społecznej (np. PCPR). Proponujemy by w całym dokumencie wskazywać właśnie szerszy rodzaj instytucji świadczących pomoc społeczna tj: jednostki pomocy społecznej (JPS).

Decyzja o przekazywaniu informacji tylko i wyłącznie do ośrodków pomocy społecznej, nawet w przypadku projektu, którego uczestnicy są klientami PCPR nie jest uzasadniona. Informacje dotyczące udziału w projekcie powinny również być przekazywane do tego typu instytucji (co ma również uzasadnienie w sytuacji, w której uczestnik projektu nie jest równocześnie klientem OPS). Uwaga dotyczy całego dokumentu.

4 / 4.1 / -

10

e

Usunięcie treści punktu

Zobowiązanie beneficjentów projektów do dokonania diagnozy uczestników we współpracy z JPS stanowi zagrożenie dla poprawnej i sprawnej realizacji projektów. Przede wszystkim wynika to z ograniczonych możliwości, niedofinansowania i braków kadrowych Jednostek Pomocy Społecznej. Beneficjent będzie miał obowiązek, natomiast nie ma takiej prawnej możliwości, by JPS była zobowiązana do realizacji tego typu zadań dodatkowych, tym bardziej jeżeli ma się to odbywać kosztem realizacji zadań bieżących wynikajacych z Ustawy. W ten sposób wymóg nałożóny na beneficjentów może stać się wąskim gardłem realizacji projektów lub martwym zapisem. Ponadto mogą wystąpić problemy na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście przekazywania informacji o uczestnikach projektów, w tym danych wrażliwych.

4 / 4.1 / -

15

-

Usunięcie punktu

Treść punktu zawiera kilka nieścisłości. Po pierwsze, użyto sformułowania, z którego wynika, że pojedynczy projekt może być realizowany przez sektor publiczny. Sytuacja taka nie jest możliwa, a z drugiej strony nie doprecyzowano, co rozumiane jest przez sektor publiczny. Najprawdopodobniej dotyczy to rodzaju projektów (typów operacji), dla których w ramach PO przewidziano pozakonkursowy tryb wyboru projektu poprzez wskazanie beneficjenta bądź grupy podmiotów wywodzących się z sektora finansów publicznych. Jednakże warunek ten nie został ściśle dookreślony. Nie ma zatem pewności, że chodzi właśnie o takie przypadki. Po drugie, gdyby uznać, że pojęcie "sektor publiczny" dotyczy jednostki sektora  finansów publiczncznych wymagałoby to także stosowania wskazanego w tym punkcie wymogu względem projektów, dla kórych prowadzono nabór w trybie konkursowym. Po trzecie, nałożenie obowiązku zlecania części realizacji projektu podmiotom zewnętrznym określonego rodzaju jest również nieuzasadnione ze względu na zakłócenie wolnej konkurencji i równości podmiotów. Zmuszenie beneficjentów do wykorzystania w trakcie realizacji projektu innych podmiotów w określonym zakresie powinno również skutkować przejęciem przez IZ RPO odpowiedzialności za produkty i rezultaty takich działań. Tym bardziej, że możliwości w tym zakresie mogą być ograniczone, tj. mogą nie występować na danym obszarze podmioty o wystarczającym do relaizacji tego zakresu wsparcia potencjale organizacyjnym i kompetencjach. Z treści Wytycznych wynika, że zlecaniu usług nie mają towarzyszyć jakieś dodatkowe niemożliwe do osiągnięcia efekty (wartość dodana) oraz że przy podejmowaniu decyzji o zlecaniu nie ma znaczenia zapewnienie wysokiej jakości usług, rezultatów. Wartością natomiast jest samo zlecenie podmiotowi należącemu do ściśle określonej grupy. Nałożenie na beneficjenta odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia i osiągnięcie wskazanych we wniosku celów powinno się wiązać ze swobodnym, w ramach przepisów prawa, sposobem osiągnięcia przyjętych i zaakceptowanych rezultatów. Jakakolwiek ingerencja w tym zakresie wiązać się powinna wiązać się ze skutkami (negatywnymi i pozytywnymi) takiej decyzji. Po czwarte, określenie "wysokość środków" nie jest wystarczająco precyzyjne - nie wiadomo bowiem czy chodzi o wartość kwotową (nie mniej niż wyrażona w złotych kwota danego zadania) czy o odsetek wartości dofinansowania, a może odsetek wartości całkowitej projektu.

4 / 4.1 / -

16

-

Propozycja zmiany treści punktu z następującej: "IZ RPO profiluje interwencję uwzględniając w szczególności:" na następującą: "IZ RPO może profilować interwencję uwzględniając w szczególności w odniesieniu do wszystkich bądź wybranych niżej podanych kryteriów:"

Proponujemy aby profilowanie interwencji stało się przywilejem i prawem IZ RPO, a nie obowiązkiem, na co wskazuje obecne brzmienie zapisu Wytycznych. Obecny zapis również wskazuje, że przy profilowaniu powinny być brane pod uwagę wszystkie wskazane kryteria, co nie do końca może być zbieżne z intencją wsparcia bądź potrzebą na poziomie regionalnym, która ogrnaiczać się może do wskazania obszarów lub problemów bez uwzglednienia konkretnych sposobów organizacji wsparcia (w oparciu o podejście oparte na celach i rezultatach). To samo dotyczy typu projektu (tj. wprowadzania ograniczeń odnośnie zakresu wsparcia - nie zawsze jest to uzasadnione).

4 / 4.1 / -

21

-

Weryfikacja treści punktu pod względem zaangażowania "pracownika socjalnego" do weryfikacji efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Treść punktu najprawdopodobniej powiązana jest z punktem 10e, w którym wskazuje się obowiązek przeprowadzenia diagnozy we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. W tym przypadku do obowiązków JPS powinno również należeć zwryfikowanie wypracowanych efektów. Nie opracowano natomaist skutecznych rozwiazań systemowych pozwalających na zaangażowanie pracowników socjalnych w realizację tego typu zadań. Powiązane jest to również z ograniocznymi zasobami pomocy społecznej.

4 / 4.1 / -

22

a

Wyjaśnienie pojęcia "głęboko wykluczone społecznie"

Pojęcie to nie występuje w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

4 / 4.1 / -

22

b

Wyjaśnienie pojęcia "głęboko wykluczone społecznie"

Pojęcie to nie występuje w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

4 / 4.1 / -

22

b

Zweryfikowanie treści: "Ten rodzaj efektywności jest mierzony w odniesieniu do uczestników projektu, którzy przystąpili do projektu jako osoby głęboko wykluczone społecznie i ze złożonymi ograniczeniami indywidualnymi…"

W punkcie 22 a występuje podobny zapis, jednak występuje ",", a nie spójnik "i" tj. "…jako osoby głęboko wykluczone społecznie, ze złożonymi ograniczeniami indywidualnymi…"

4 / 4.1 / -

25

-

Weryfikacja treści punktu.

Założono, że dokumenty potwierdzające status uczestnika dostarczyć ma sam uczestnik projektu, co nie powinno być bezwzględnie wymagane, gdyż nie ma znaczenia dla ich ważności (może to być także dokument przesłany bezpośrednio przez instytucję wydającą lub przez inną osobę niż uczestnik projektu). Należy także zweryfikować potrzebę posługiwania się dokumentem poświadczającym wyrejestrowanie uczestnika projektu z rejestru bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy, gdyż nie jest to dokument potwierdzający aktualny stan osoby biorącej udział w projekcie.

4 / 4.2 / -

3

-

Przy czym należy pamiętać, że ścieżka reintegracji nie musi w całości zostać wdrożona w jednym projekcie. Zalecane jest by aktywizacja zawodowa realizowana była w projektach CT8 oraz przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy. W tym przypadku nie ma obowiązku powiązania aktywizacji edukacyjnej z zawodową.

Uzasadnienie w treści uwagi. Należy wziąć także pod uwagę, w połączeniu z zapisami punktu 2c, że wzrost poziomu wykształcenia oparty o edukację o charakterze formalnym (np. szkoły dla dorosłych) może wykraczać poza realizację pojedynczego projektu, tym bardziej trudno będzie w ramach jednego przedsięwzięcia powiązać te działania z integracją zawodową.

4 / 4.2 / -

9

-

Usunięcie treści tego punktu, warunek został zawarty w punkcie 10a

Uzasadnienie w treści uwagi.

4 / 4.2 / -

10

-

Uzupełnienie treści punktu o podmioty statutowo realizujące zadania z zakresu aktywizacji zawodowej (np. instytucje szkoleniowe i firmy szkoleniowe) wyłonione w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Treść Wytycznych sugeruje sposób i katalog podmiotów, którym należy (w szczególności) zlecać wykonanie usług aktywizacji zawodowej. Jakkolwiek katalog ten nie stanowi katalogu zamkniętego, w celu spełnienia standardów wolnej konkurencji i równości podmiotów, a także przejrzystości procesu należy także wskazać, że zlecanie tego typu usług jest możliwe również pod rygorem ustawy prawo zamówień publicznych, która obliguje wszystkie podmioty w ramach sektora finansów publicznych, w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

4 / 4.2 / -

14

-

Należy kompleksowość definiować stopniem uwzględnienia w ramach usług wszystkich potrzeb i problemów osób, do których te usługi są kierowane.

Kompleksowość nie jest cechą statusu prawnego podmiotu, a zakresu wsparcia i podejścia do realizacji usług w ramach struktury tego podmiotu.

4 / 4.2 / -

22

-

Wykreślenie punktu.

Integracja zdrowotna niejednokrotnie, w przypadku osób niepełnosprawnych w szczególności, jest warunkiem skutecznej integracji społecznej i edukacyjnej, a w konsekwencji również prowadzi do integracji zawodowej. Koszty turnusów rehabilitacyjnych są współfinansowane przez PFRON, jakkolwiek w wielu przypadkach poziom współfinansowania nie przekracza 50% kosztów turnusu, co stanowi istotną barierę w dostępie do tego typu form wsparcia aktywizacji zdrowotnej. Ma to znaczenie w głównej mierze do osób o umiarkowanym, a przede wszystkim znacznym stopniem niepełnosprawności o niskiej motywacji do uczestnictwa w rynku pracy i niskim poziomie aspiracji społecznych (co jest częstym zjawiskiem) dla których spełnienie dodatkowych warunków udziału w projekcie (poprzez własne finansowanie turnusów rehabilitacyjnych) może być przyczyną bierności w odniesieniu do podejmowanych wobec tych osób innych rodzajów integracji. Tym bardziej, jeżeli rehabilitacja będzie elementem ścieżki reintegracji.

4 / 4.3 / 4.3.2

-

-

Dodanie zapisu o następującej treści:
"Wsparcie rodziny powinno obejmować oddziaływanie na złożone jej funkcje i charakteryzować się podejściem systemowym, ukierunkowanym na realizację kompleksowych programów pomocy rodzicom i dzieciom, w tym w szczególności dotyczyć powinno praktycznej realizcacji funkcji rodzicielskich, zgadnień związanych z tworzeniem więzi dzieci z rodzinami biologicznymi oraz relacji rodziców/opiekunów z dziećmi".

Umowa partnerstwa zakłada znaczny nacisk na wsparcie skierowane do rodzin – proponujemy zatem umożliwienie realizacji podejścia opartego o „systemową aktywizacją rodzin” . Instrument ten powstał z dążenia do wsparcia rodziny w jej naturalnym środowisku, przez co idealnie wpisuje się w schemat usług świadczonych przez społeczność lokalną, odpowiada bowiem na specyficzne i indywidualne potrzeby i problemy rodziny uwzględniając wszystkie jej funkcje i elementy - zarówno rodziców, jak i dzieci. Działania tego rodzaju opierają się na systemowej koncepcji rodziny jako całości, realizującej szereg kompleksowych i komplementarnych wobec siebie funkcji związanych z niemal wszystkim aspektami życia oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Odwołuje się do koncepcji psychologicznej szkoły terapii strukturalnej : „rodzinny system ma integralną strukturę, która nie jest prostą sumą elementów składowych, jest to całość, która może być porównywana z żywym organizmem”. To obrazuje podejście systemowej aktywizacji rodzin, która zakłada, że każdy element tego organizmu może mieć wpływ na jego ogólne i szczególne funkcjonowanie (w tym także innych elementów). Stąd osoba zagrożona wykluczeniem i wykluczona społecznie nie działa w oderwaniu od najbliższego otoczenia, a całe to otoczenie wymaga wsparcia, gdyż niejednokrotnie kumuluje w sobie, inicjuje bądź przyjmuje skutki związane z oderwaniem od społeczeństwa jej członka. Odbiorcami wsparcia w ramach systemowej aktywizacji rodzin są całe rodziny – rodzice i opiekunowie oraz ich dzieci, a w rodzinach wielopokoleniowych również pozostali członkowie. Dodatkowo koncepcja ta zakłada podejmowanie działań do osób wspierających rodzinę (otoczenie). Podejście to zakłada współwystępowanie różnego rodzaju instrumentów, które oddziałują na integrację emocjonalną, relacje międzyludzkie, kompetencje rodzicielskie, rozwój psychospołeczny i rozwiązywanie bieżących problemów, a poprzez to w istotny sposób uzupełniaja aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania rodziny i pieczy zastępczej.

4 / 4.5 /

2

a

Zamiana pojęcia "gmina" na "jednostka samorządu terytorialnego"

Działania z tego zakresu realizowane są również przez powiat. Nie jest uzasadnione by je ograniczać tylko i wyłącznie do gminy.

4 / 4.5 /

2

e

Zamiana pojęcia "gmina" na "jednostka samorządu terytorialnego"

j.w.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-01-24 07:48:33

Inne artykuły