Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

W trosce o bezpieczeństwo osób doznających przemocy w rodzinie

Powiatowy Zespół Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, poszerzony o specjalistów pracujących ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, wziął udział w szkoleniu poświęconym diagnozowaniu przemocy w rodzinie i skutecznemu udzieleniu pomocy osobom doznającym przemocy. Szkolenie, zorganizowane przez Fundację Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Wzięli w nim udział Przewodniczący gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, kierownicy i specjaliści Ośrodków Pomocy Społecznej, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym  w Gostyniu oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu i organizacji pozarządowych przeciwdziałających przemocy.

Spotkanie otworzył dyrektor PCPR w Gostyniu. Szkolenie poprowadził Tomasz Posłuszny – specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy szkolenia uczyli się szacowania poziomu bezpieczeństwa ofiar przemocy w rodzinie. Szkolenie obejmowało moduły: omówienie zjawiska i problematyki przemocy w rodzinie, przedstawienie narzędzi do szacowania poziomu bezpieczeństwa ofiar przemocy w rodzinie, przedstawienie zasad pracy z osobami stosującymi przemoc oraz omówienie funkcjonalności portalu www.przemoc.edu.pl. Uczestnicy zapoznali się z narzędziami szacowania ryzyka w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie, zarówno w odniesieniu do osób dorosłych,  jak i do dzieci. Narzędzia te stosuje już obowiązkowo policja, ochrona zdrowia i oświata. Przygotowywana jest wersja dla specjalistów pomocy społecznej.

W szkoleniu, zorganizowanym w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gostyńskim, wzięło udział blisko trzydziestu specjalistów z powiatu gostyńskiego. Wymienili się też oni swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy w rodzinie.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2018-02-18 21:21:50

Inne artykuły