Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Warsztaty dla rodziców opiekujących się nastolatkami

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały warsztaty szkoleniowe dla rodziców zastępczych opiekujących się nastolatkami. Warsztaty szkoleniowe dla rodziców poświęcone były problemom wieku dorastania. Zorganizowano je dzięki grantowi finansowemu Powiatu Gostyńskiego.

Zajęcia poprowadziła Jolanta Graczyk-Öğdem z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu - certyfikowany trener Szkoły Dla Rodziców pedagog, wieloletni trener warsztatów dla rodziców w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich, radzenia sobie z rozstaniem i funkcjonowaniem rodzicielskim; prowadzący treningi z  komunikacji i rozwiązywania konfliktów; wykładowca na UAM, Colegium da Vinci i SWPS.

Prowadząca warsztaty skupiła się na następujących zagadnieniach: młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie, przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki, niebezpieczeństwa ze strony mediów czy problemy wynikające z zaburzeń więzi.

 Rodzice, oprócz wysłuchania wykładów, ćwiczyli swoje umiejętności w grupach i rozwijali swoje kompetencje w obszarze kontaktu i bycia z nastolatkiem.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej dostrzegają przeciążenie, wyczerpanie i zmęczenie rodzin zastępczych. By to niekorzystne zjawisko minimalizować, udzielane jest wsparcie oraz organizowane są szkolenia, warsztaty lub kursy dla rodziców zastępczych oraz zapewniono możliwość konsultacji ze specjalistami.

Partnerem w realizacji takiego wsparcia jest Stowarzyszenie „DZIECKO”, które przygotowało projekt „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”. Został on zrealizowany z okazji 100-lecia niepodległości Polski i setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Udział w projekcie był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny dzięki współfinansowaniu Powiatu Gostyńskiego (uzyskanemu przez stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert) oraz dzięki własnemu wkładowi finansowemu i pracy wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” i wolontariuszy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych, bo Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!

Jeśli rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowuje szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Ty też możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą,

by dorastać w kochającej i bezpiecznej rodzinie!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska oraz P. Martyna Genderka w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i budować z nim więź. Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Art. 42. 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1)   dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2)   nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3)   wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)   nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)   są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a)  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b)  opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6)   przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)   zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b)  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Dzieciństwo trwa krótko, dzieci nie mogą czekać.
Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo!

Źródło: PCPR
Data dodania: 2019-01-22 09:34:23

Inne artykuły