Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ważne dla NGOs zmiany w rachunkowości

Organizacje pozarządowe przechodzą do kategorii jednostek mikro

Stowarzyszenie Centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przeprowadziły szkolenie: „Podstawy finansowe w organizacjach pozarządowych”, dotyczące zmian w księgowości i finansach w NGOs.  Wzięło w nim udział 22 przedstawicieli organizacji pozarządowych terenu powiatu gostyńskiego. Siedmiogodzinne szkolenie odbyło się 12 lutego 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

W szkoleniu uczestniczyły osoby prowadzące księgowość w organizacji pozarządowej, jak i członkowie zarządów oraz przedstawiciele organizacji. Szkolenie poprowadziła Joanna Pijanowska - trener z zakresu księgowości, kadr i płac oraz przedsiębiorczości, licencjonowana księgowa z kilkunastoletnią praktyką zawodową, posiadająca praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych, a także rozliczaniu dotacji.

Program szkolenia obejmował omówienie zmian w zakresie rachunkowości organizacji pozarządowych, które weszły w ostatnim czasie w życie i spowodowały szereg zmian, np. konieczność rozstrzygnięcia w drodze uchwał przez organizacje pozarządowe, czy rozliczają się na warunkach ogólnych, czy też korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowości.  Omawiano też szczegółowo i w oparciu o praktyczne przykłady ważne obszary dla prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych: rodzaje działalności statutowej (odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza); różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą;  finansowanie działalności ze środków publicznych i prywatnych; podstawy rozliczania dotacji i darowizn; obowiązki NGO w zakresie rachunkowości (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT); zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej oraz współpraca z wolontariuszami (m.in. podstawowe zasady rozliczania wynagrodzeń, obowiązki wobec ZUS, nowe zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń, umowa zlecenie a umowa o dzieło); sprawozdawczość związaną z zakończeniem roku (m.in. zmiany we wzorach sprawozdań finansowych za rok 2014, sprawozdania jednostek mikro). Ważną częścią spotkania były odpowiedzi ekspertki na pytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Szkolenie miało na celu przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i rozliczeń dotacji oraz nadzorowania i kontrolowania wewnątrz organizacji działań księgowo-finansowych. W ocenie uczestników zajęcia spełniły swoje zadanie i, prócz gotowych nowych wzorów dokumentów rachunkowych, zyskali dzięki ważną i praktyczną wiedzę dotyczącą prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zapewniło materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, szkolenie dla uczestników było bezpłatne.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-02-12 14:28:51

Inne artykuły