Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ważne informacje o zbiórkach publicznych

Co jest zbiórką publiczną, co nią nie jest

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina (za portalem ngo.pl) ważną informację dla organizacji pozarządowych. Obowiązują już zmiany w prowadzeniu zbiórek publicznych. Zmienia się m.in. podejście do tego, co jest zbiórką publiczną, którą trzeba zgłosić na zbiórki.gov.pl, i to, czego nie uznaje się za zbiórkę publiczną. Np. apel na stronie internetowej o przelewy na konto organizacji to nie jest zbiórka publiczna.

Więcej o tym, co jest zbiórką, a co nią nie jest (nie jest nią to, co jest rejestrowane w inny sposób, np. przelewy na konto, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform, crowdfunding):poradnik.ngo.pl/x/995791 oraz na poniższej infografice. Zapraszamy!

Zbiórka publiczna:

1.       dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych

2.       zbiórka w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”) do: puszek, skarbon, koszy, na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów).

Inne ważne informacje o zbiórkach publicznych:

1. Cel musi być ze „sfery zadań publicznych” – bo mówimy o zbiórce publicznej, nie można więc zbierać na każdy dowolny cel. Można zbierać na 34 cele określone w z art. 4 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc dość szeroko: np. działalność charytatywną, działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocja zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę; kulturę; ekologię.

2. Można też zbierać pieniądze, dary na cele religijne.

UWAGA: Organizator zbiórki publicznej nie może jej organizować na cel niezgodny z prawem, leżący poza sferą zadań publicznych.

Zbiórkami publicznymi nie są:

1. zbiórka, z której pozostaje ślad przepływu pieniędzy i darów, są one ewidencjonowane w inny sposób, np.:

- przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,

- wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),

- publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,

- SMS-y charytatywne dla organizacji pozarządowych,

- sprzedaż, np. biletów na koncert (to sprzedaż więc powinna odbywać się w ramach działalności gospodarczej).

2.zbiórka na cele religijne, na terenie kościołów,

3. zbiórka koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie,

4. loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych),

5. zbiórka w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.

WSKAZÓWKA: Jeśli na terenie szkolnym, ale nie tylko wśród młodzieży i nauczycieli to zbiórka publiczna – np. w budynku szkoły w czasie ferii ma się odbyć otwarta impreza dla mieszkańców gminy podczas której będą zbierane pieniądze do skarbony – wtedy jest to zbiórka publiczna, trzeba ją zgłosić.

6. sprzedaż przedmiotów przez fundacje, stowarzyszenia na aukcji na balu charytatywnym

WAŻNE: Do tej pory w rozporządzeniu w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych sprzedaż przedmiotów (a także sprzedaż cegiełek) była wymieniona jako forma zbiórki publicznej, trzeba było mieć na nią zgodę ministerstwa lub burmistrza, starosty. Zgodnie z nową ustawą taka sprzedaż (niezależnie od sposobu pozyskania przedmiotów) nie jest zbiórką publiczną. Organizacja może pozyskiwać ofiary poprzez sprzedaż przedmiotów, może to robić, ale taka działalność nie podlega nowej ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (jest to albo działalność gospodarcza albo odpłatna).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498)

Potrzebujesz więcej informacji o zbiórkach publicznych, skorzystaj ze wsparcia Centrum Informacyjno-Doradczego Stowarzyszenia „Dziecko” dla NGOs, które ma swoja siedzibę przy ul. Parkowej 1A. Na spotkanie z doradcą NGOs umów się telefonicznie: 725-167-236

Źródło: oprac.PCPR
Data dodania: 2014-08-24 14:01:31

Inne artykuły