Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wizytacja w powiatowych placówkach pomocy społecznej

    W największych placówkach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Gostyński, została przeprowadzona wizytacja poświęcona głównie funkcjonowaniu placówek po wdrożeniu usług pielęgniarskich finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Powiat Gostyński jest drugim powiatem w Polsce, który we wszystkich domach pomocy społecznej wprowadził finansowanie pielęgniarek z NFZ. Całodzienną wizytację przeprowadzili Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora i dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak. Odwiedzili Domy Pomocy Społecznej w Rogowie, Chwałkowie, Chumiętkach i Zimnowodzie.
    M.in. spotkali się z pielęgniarkami i przedstawicielami personelu merytorycznego, zajmującego się opieką nad mieszkańcami oraz dyrekcją. We wszystkich skontrolowanych placówkach, mimo niejasności i luk prawnych dotyczących wprowadzania procedur pielęgniarskich wymaganych przez NFZ, udało się prawidłowo zorganizować pracę i podzielić zadania. Wszystkie usługi pielęgniarskie są świadczone, a pielęgniarki zadowolone z nowej formy zatrudnienia i finansowania. Także personel opiekuńczy placówek jest zadowolony, gdyż dzięki temu, że pielęgniarki poświęcają się głównie mieszkańcom najmniej sprawnym, może więcej czasu poświęcić i głównie pracuje z mieszkańcami bardziej sprawnymi, wymagającymi zorganizowanych stałych działań wypełniających czas pobytu w domu. Mimo, że każdy DPS ma swoją specyfikę i szczegółowe kwestie rozwiązał pod kątem potrzeb placówki, to obie grupy: pielęgniarki i pracownicy merytoryczni zgodnie współpracują i wzajemnie się uzupełniają w pracy z podopiecznymi, co sprzyja dobrej atmosferze w pracy.
    Efektem zmian w finansowaniu usług pielęgniarskich w DPS-ach są oszczędności, które pozwoliły na wprowadzenie kolejnych podwyżek w tych placówkach od stycznia tego roku.
    Dodatkowo w DPS w Chumiętkach, który przecierał szlak przejścia pod finansowanie przez NFZ pielęgniarek, uruchomiony jako pierwszy w powiecie już w listopadzie 2008 r. NZOZ „Juvenia” wygenerował już nowe miejsca pracy i zatrudnił kolejnych pracowników. W jego ślady idzie GPP „Alvita” z Zimnowody, która w najbliższym czasie zamierza zatrudnić kolejną pielęgniarkę.
    Dodatkowo zespół wizytujący odwiedził też Dom Dziecka w Bodzewie. Tu, tak jak w poprzednio kontrolowanych placówkach, rozmawiano o realizacji aktualnego budżetu. Drugą  częścią wizytacji było spotkanie wicestrosty z przedstawicielami wychowawców, którzy przedstawiali nurtujące ich problemy. Głównym jest znaczne zróżnicowanie w liczbie godzin do przepracowania z podopiecznymi, wynikające z podstawy zatrudnienia. Inną liczbę godzin mają do wypracowania wychowawcy zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, a inną  zatrudnieni w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Bardzo utrudniającym pracę Domu Dziecka i PCPR w Gostyniu jest też problem braku mieszkań socjalnych lub innych, do których można by kierować usamodzielnianych wychowanków z bodzewskiej placówki. Problem ten dotyczy głównie Gminy Gostyń, z której kierowanych jest najwięcej wychowanków do Bodzewa.
    Podsumowując wizytację, Wicestarosta Janusz Sikora pochwalił wizytowane placówki i stwierdził, że zrealizowane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przekształcenia w DPS-ach przyniosły oczekiwane efekty w postaci polepszenia usług i oszczędności, pozwalających na realizację podwyżek, co wyraźnie poprawiło atmosferę pracy wśród pracowników tych palcówek oraz ponadplanowo na zwiększenie zatrudnienia w placówkach powiatowych w oparciu o środki Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2009-03-19 12:00:00

Inne artykuły