Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wsparcie dla niepełnosprawnych z ZUG

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby ze schorzeniami genetycznymi powodującymi dysfunkcje wzroku do udziału w projekcie: Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

O chorobach genetycznych w Polsce mówi się niewiele. Nie zostały ujęte w obowiązującym Narodowym Programie Zdrowia, nie ma ich też w „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”. Tymczasem w naszym kraju żyje kilkanaście tysięcy osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (ZUG), a tylko nieliczni z nich mają szansę na znalezienie zatrudnienia.

Chcemy zmienić tę sytuację i dać osobom z ZUG (ON z ZUG) szansę na zmianę dotychczasowego życia. Dlatego Polski Związek Niewidomych 1 grudnia 2012 r. rozpoczął projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Swoimi działaniami obejmuje on zarówno osoby z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, niewidome i słabowidzące, ale także ich najbliższe otoczenie, oferując różne rodzaje wsparcia. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Korzyści z udziału w projekcie to: Dla wszystkich osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie:

wykonanie diagnozy poziomu kompetencji społeczno-zawodowych,

grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,

wsparcie tyflologiczne,

zaopatrzenie w drobny sprzęt likwidujący bariery funkcjonalne,

indywidualne doradztwo zawodowe oraz opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, którego wytyczne mogą umożliwić niżej wymienione rodzaje wsparcia:

- konsultacje indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych,

- udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, 

- wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia, metod komunikacji, w tym technik komputerowych i konsultacje medyczne), 
- udział w warsztatach z przedsiębiorczości (nauka własnej działalności gospodarczej), 
- skorzystanie z indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego,

- praktyczną naukę zawodu, 

- podjęcie nauki, 

- odbycie staży rehabilitacyjnych (staże zawodowe u pracodawcy), 

- podjęcie pracy zawodowej.

Ponadto ON z ZUG ze względu na aktywności, w których będzie uczestniczył może nabyć wiedzę, jak stworzyć profesjonalne portfolio, odnaleźć się na rynku pracy czy jak założyć własną firmę.

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych z ZUG będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia tyflologicznego oraz grupowego wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologiczno-tyflologicznych (jak współpracować i pomagać ON z ZUG), społeczno-tyflologicznych (nakierowanych na rozwój osobisty osób z otoczenia) oraz indywidualnym wsparciu psychologicznym.

Czas trwania Projektu 1.12.2012 r. – 30.11.2014 r.

Szczegóły pod adresem www.pzn.org.pl/onzug lub 22 635 52 84

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-05-31 08:51:56

Inne artykuły