Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim

Powiat gostyński realizuje projekt unijny „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie na terenie powiatu gostyńskiego dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19. W okresie lipiec - sierpień 2020 r. prowadzone są działania w trzech obszarach:

  1. zakup wyposażenia wspierającego edukację dzieci (sprzęt pomocny do realizowania nauczania zdalnego, w tym m.in. komputery stacjonarne, notebooki, kamery, mikrofony, rozwiązania pozwalające na różne formy przekazu informacji, jak grafiki, wideo czy animacje oraz odpowiednie oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami);
  2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
  3. zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Janusz Sikora Wicestarosta Gostyński podkreśla: - „Naszym głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych (wszystkich typów, również spokrewnionych) oraz domów dziecka - placówek opiekuńczo-wychowawczych i PCPR w Gostyniu – Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim. Działania PCPR w Gostyniu pozwalają na  bezpieczną realizację zadań edukacyjnych nie tylko rodzin,  ale też podmiotów pieczy zastępczej w okresie epidemii. Projekt przez swój zasięg przyczynia się znacząco do wsparcia dzieci i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 2019.” 

Powiat gostyński pozyskał fundusze zewnętrzne w wysokości 249 187,00 zł na ten cel. Z tego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 w kwocie 210 013,96  zł oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 39 172,04 zł. W zakresie realizacji projektu powiat gostyński współpracuje z Wojewodą Wielkopolskim i Wydziałem Spraw Społecznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-08-17 07:55:54

Inne artykuły