Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wspierali NGOs

 

Stowarzyszenie "DZIECKO", partner wielu projektów PCPR w Gostyniu, realizowało projekt "Punkt wsparcia dla organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego". Centrum Informacyjno-Doradcze było dostępne 5 godzin tygodniowo - w godz. popołudniowych od maja do grudnia br. i pełniło rolę bezpłatnego punktu informacyjno – doradczego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu gostyńskiego. Bezpłatnych porad udzielali specjaliści: ds. księgowych, ds. organizacji pozarządowych i ds. programów unijnych oraz prawnik. Porady były udzielane osobiście, jak również w formie mailowej i telefonicznej.

                Udzielane wsparcie najczęściej dotyczyło pisania projektów, ich prowadzenia oraz rozliczania, wskazywania bieżących źródeł dofinansowania NGOs, sprawozdawczości, współpracy z innymi podmiotami, w tym z samorządami, partnerstw, zakładania organizacji pozarządowych i ich rejestrowania, tworzenia statutów, prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz gospodarczej przez NGOs, prowadzenia zbiórek publicznych itd. Prowadzone były też szkolenia z zakresu działalności NGOs.

                W ramach projektu prowadzona jest też strona internetowa organizacji pozarządowych powiatu gostyńskiego - www.ngo.gostyn.pl, na której odnotowano ponad 168 700 wejść! Strona  ta przede wszystkim promuje działania organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego.

                Zadanie było realizowane w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Powiatu Gostyńskiego, współutworzonego przez Stowarzyszenie „Dziecko”. 

                Wszystkie działania w projekcie były nieodpłatne dla korzystających dzięki dofinansowaniu przez Powiat Gostyński oraz pokryciu pozostałych kosztów funkcjonowania Punktu ze środków "Dziecka" i zrealizowaniu części działań w formie wolontariatu.

Źródło: oprac. Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2012-12-23 22:33:51

Inne artykuły