Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wyróżnienie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
wyróżnione
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za działania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

     Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że rozstrzygnięto otwarty ogólnopolski konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r. Wśród 21 wyróżnionych specjalnymi nagrodami „dla najlepszych podmiotów realizujących projekty” znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

     Do MPiPS wpłynęły 364 wnioski konkursowe. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność
z   programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla 316  projektów, w tym dla projektu złożonego przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, napisanego i realizowanego przez PCPR w Gostyniu: „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej
- najlepszym sposobem pomocy dzieciom z terenu powiatu gostyńskiego okresowo pozbawionym pieczy rodziny własnej”. Powiat Gostyński uzyskał finansowe wsparcie  MPiPS w wysokości  41 340 zł.  Dodatkowo PCPR w Gostyniu został wyróżniony specjalną nagrodą w wysokości 7 000 zł.
     Celem nagrodzonego programu pomocy dziecku i rodzinie, realizowanego w powiecie gostyńskim, jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych, szkolenie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz zawodowych, a także budowanie grup wsparcia rodzin zastępczych i rozwój poradnictwa specjalistycznego dla ww. rodzin i rodzin adopcyjnych. Dodatkowo Stowarzyszenie „Dziecko”, partner w programie – w oparciu o własne i pozyskane przez siebie środki realizuje na terenie powiatu gostyńskiego warsztaty grupowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców mających problemy wychowawcze, by w ten sposób ograniczyć pozbawianie rodziców biologicznych opieki nad dziećmi.
      Wszystkie działania w projekcie są nieodpłatne dla adresatów projektu – kandydatów na rodziny zastępcze, jak i dla samych rodzin zastępczych.

Data dodania: 2009-05-22 12:00:00

Inne artykuły