Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zarząd powiatu ustali procedury postępowania w domach pomocy społecznej na wypadek epidemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszona nowelizacja rozporządzenia o domach pomocy społecznej.

               Zgodnie z nowymi zapisami załącznikiem do regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej (a ten przyjmuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego) będzie procedura dotycząca postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w szczególności w zakresie:

1) podejrzenia zarażenia chorobą zakaźną lub potwierdzenia zarażenia mieszkańca domu lub pracownika, w tym obejmującą:

a) zasady postępowania personelu domu,

b) zasady szczególnej ostrożności podczas przygotowywania i spożywania posiłków,

c) wyznaczenia pomieszczeń, które w razie potrzeby będą przekształcone w  pomieszczenia do odosobnienia lub izolacji,

d) używania środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji pomieszczeń domu,

e) sposobu i trybu komunikowania się mieszkańców domu z rodzinami i otoczeniem zewnętrznym;

 

2) świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, w tym w przypadku poddania kwarantannie mieszkańców lub pracowników domu;

3) funkcjonowania domu i przyjmowania nowych mieszkańców;

4) przeprowadzania instruktażu dla personelu domu, w tym w zakresie obowiązkowego używania przez pracowników środków ochrony osobistej;

5) sposobu informowania mieszkańców domu o zaistniałej sytuacji i zasadach bezpiecznego zachowania się oraz o obowiązujących w tym zakresie zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów.

 

Regulaminy mają być dostosowane w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Dodatkowo w projekcie wskazano, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dyrektor domu (lub osoba przez niego wyznaczona) jest zobowiązany:

 

  1. do utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na siedzibę domu: państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, wojewodą, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej w domu oraz na obszarze, na którym znajduje się siedziba domu;
  2. do informowania personelu i mieszkańców domu o aktualnych przepisach oraz  zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów;
  3. do monitorowania zaopatrzenia domu w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia.

 

Ponadto w projekcie zwiększono wskaźnik udziału stażystów, praktykantów, osób odbywających służbę zastępczą w domu oraz inne osoby, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu - do 20%. Ponadto zmieniono sposób wyliczenia tego wskaźnika poprzez dodanie do podstawy jego wyliczenia pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych lub obsługi w wymiarze proporcjonalnym do czasu, w jakim koordynują działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.

 

Przypominamy, że powiat gostyński prowadzi 4 Domy Pomocy Społecznej w Chumiętkach, w Chwałkowie, w Rogowie i w Zimnowodzie.

DPS w Chumiętkach

DPS w Chwałkowie

DPS w Rogowie

DPS w Zimnowodzie

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-08-18 07:21:18

Inne artykuły