Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zespoły przeciwne przemocy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowaną listę Zespołów Interdyscyplinarnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że wszystkie gminy w Polsce, poza gminą Zakopane, utworzyły takie zespoły. Ich zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a przede wszystkim opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Zespoły Interdyscyplinarne lub powołane przez nie dla poszczególnych przypadków Grupy Robocze monitorują też sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, i mogą wchodzić także prokuratorzy.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR. Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji. Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim. 

Specjaliści ww. instytucji podejmą działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

 

Poniżej dane adresowe zespołów z poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego.

- Zespół Interdyscyplinarny w Borku Wlkp., adres: 63-810 Borek Wlkp., Rynek 13, tel. 65-571-59-77, mail: ops@borekwlkp.pl; www.borek.ops.org.pl;

- Zespół Interdyscyplinarny w Gostyniu, adres: 63-800 Gostyń, Wrocławska 250, tel. 655723911 wew. 44,mail: teresa.klonowska@mgops.gostyn.pl; www.mgops.gostyn.pl;

- Zespół Interdyscyplinarny w Krobi, adres: 63-840 Krobia, Powstańców Wlkp. 126, tel. 65-571-11-09, mail: opskrobia@poczta.onet.pl; www.mgops.krobia.pl;

- Zespół Interdyscyplinarny w Pępowie, adres: 63-830 Pępowie, Stanisławy Nadstawek 6, tel. 65-575-89-89, mail: gopspepowo@wp.pl; www.gops-pepowo.gopsinfo.pl;

- Zespół Interdyscyplinarny w Piaskach, adres: 63-820 Piaski, Szkolna 1, tel. 65-573-90-08, mail: opspiaski@o2.pl; www.piaski.opsinfo.pl;

- Zespół Interdyscyplinarny w Pogorzeli, adres: 63-860 Pogorzela, Rynek 1, tel. 65-573-49-53, mail: mgops@pogorzela.pl; www.pogorzela.mgops.info;

- Zespół Interdyscyplinarny w Poniecu, adres: 64-125 Poniec, Krobska 45A, tel. 65-573-13-18, mail: opsponiec@o2.pl; http://www.poniec.opsinfo.pl/;

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-10-16 10:05:40

Inne artykuły