Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zrób krok do samodzielności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza kobiety i mężczyzn z powiatu gostyńskiego w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego), posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych do udziału w projekcie „Krok do samodzielności”. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej grupy 1500 osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Beneficjenci, czyli uczestnicy projektu, uzyskają dostęp do kompleksowej oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb, ukierunkowanej na przezwyciężanie problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Zaplanowano m.in.:

  • wsparcie trenera aktywności – w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem projektu, umożliwiającego zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem - osobiste, mailowe, telefoniczne,
  • warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia (8-osobowe) - wsparcie dla osób mających problemy z nawiązywaniem problemu z otoczeniem, wycofanych, posiadających lęki związane z podejmowaniem aktywności społecznej, deklarujące występowanie problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem, obejmujące - planowanie budżetu domowego i zarządzanie długiem z wykorzystaniem komputera i Internetu (16h); - autoprezentację (16h), stylizację (16h), emisję głosu (16h),
  • indywidualne wsparcie instruktora przygotowującego do podjęcia aktywności społeczno- zawodowej, obejmujące trening samodzielnego radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem (robienie zakupów, załatwienie spraw w urzędzie, zarządzanie budżetem domowym, kontakty z otoczeniem społecznym i inne) w łącznym wymiarze 90 h na uczestnika, wsparcie w readaptacji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z różnymi rodzajami dysfunkcji z powodu niepełnosprawności, m.in. w obszarze samodzielnego poruszania się po mieście, załatwiania spraw urzędowych, odnalezienia się w realiach swojego środowiska i w czasie: poruszanie się przy pomocy sprzętów, usamodzielnianie w korzystaniu ze środków transportu, orientację przestrzenną, wsparcie i/lub psów asystujących, wykorzystanie nowoczesnych technologii i/lub sprzętów w życiu codziennym, treningu usprawniającego codzienne czynności życiowe oraz łączenie ich z przyszłymi obowiązkami zawodowymi,
  • warsztaty „Usamodzielniania w sieci”- wsparcie obejmujące nabycie/rozwinięcie kompetencji korzystania z nowoczesnych mediów społecznościowych oraz korzystania z zasobów kulturalnych i edukacyjnych w Internecie - ukierunkowane na zwiększenie sieci kontaktów społecznych i przezwyciężenie izolacji społecznej związanej zazwyczaj z niepełnosprawnością.

 

Dodatkowo zostaną zapewnione:

- poczęstunek podczas zajęć, warsztatów,

- tłumacz języka migowego,

- zwrot kosztów dojazdu,

- materiały do zajęć,

- dostęp do baz danych instytucji udzielających wsparcia,

- dostęp do bazy ofert pracy, lokalnych pracodawców,

- dostęp do materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację.

 

Zadania te będą realizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. KONTAKT: ul. Poznańska 62 lok. 101 (X piętro), 60-853 Poznań
tel. 61 679 29 94, mail: poznan@idn.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które są:

- uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej

- uczestnikami innych projektów finansowanych ze środków PFRON, realizowanych w ramach CELU PROGRAMOWEGO 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-07-10 09:48:06

Inne artykuły