Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Związki uczuciowe i seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi

Związkom uczuciowym i seksualności osób z zaburzeniami psychicznymi poświęcone były warsztaty, które odbyły się w Chwałkowie.  Uczestniczyli w nich rodzice, opiekunowie i terapeuci osób z zaburzeniami psychicznymi.

To ważna inicjatywa, gdyż temat związków uczuciowych, miłości i seksualności wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród osób z zaburzeniami psychicznymi to temat tabu. Ten zakaz poruszania problemu uczuć czy seksualności w odniesieniu do osób psychicznie chorych czy osób z niepełnosprawnością intelektualną wsparty jest wieloma niechętnymi osobom niepełnosprawnym stereotypami oraz ograniczeniami prawnymi nałożonymi na tę sferę zachowań osób z niepełnosprawnością. A osoby z zaburzeniami psychicznymi mają przecież takie same potrzeby i oczekiwania, jak wszyscy żyjący wokół nich.

Warsztaty poprowadził psycholog Jakub Molinus wg programu napisanego przez Monikę Molinus z Centrum Wspierania Rozwoju „evolutio”. Wprowadzając uczestników do zajęć warsztatowych, psycholog scharakteryzował relacje emocjonalne łączące dwie osoby i wskazał, że seksualność to jeden z ważnych obszarów funkcjonowania człowieka.

W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy odpowiadali na pytania, czy osoby z niepełnosprawnością doznają takich samych odczuć i uczuć jak inni, jak przeżywają swoją seksualność, czy potrafią ją kontrolować? Wskazali też i omówili różnice w rozwoju psychoseksualnym osób pełnosprawnym psychicznie i osób z zaburzeniami psychicznymi.
                Porządkując wypowiedzi uczestników warsztatów i wypracowane przez nich diagnozy prowadzący warsztaty omówił też fazy rozwoju seksualnego od dziecięcej, przez młodzieńczą i dojrzałą, aż po starczą. Wskazał też istotne różnice w rozwoju seksualnym osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy zajęć zgodnie uznali, że ważne jest, opiekując się czy pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi,  by zaakceptować to, że rozwój u podopiecznych zmierza w tym samym kierunku, co u osób zdrowych, czyli ku dorosłości. Trzeba jednak wiedzieć, że są cechy charakterystyczne dla  rozwoju seksualnego osób z zaburzeniami psychicznymi i uwzględniać je w codziennej pracy czy opiece nad tą grupą osób, wspierając bezpiecznie ich własne drogi ku dorosłości.

Sporo uwagi poświęcono też nawiązywaniu relacji uczuciowych przez osoby niepełnosprawne oraz nawiązywaniu przez nie kontaktów seksualnych. Analizując przypadki, przygotowane przez prowadzącego, uczestnicy wypracowali zasady zachowania się w takich sytuacjach, wspierania, uczenia, ale też kontrolowania i wyjaśniania. Wskazali też, że bardzo ważna jest też edukacja podopiecznych w tym zakresie, gdyż to opiekunowie i rodzice stanowią najważniejsze źródło informacji zwłaszcza dla dzieci, a później młodych ludzi z niepełnosprawnością.

Część warsztatów poświęcono zjawisku masturbacji. W tej części zajęć cenne okazały się uwagi i doświadczenia rodziców osób z zaburzeniami psychicznymi, którzy wymienili się ważnymi zasadami w kontrolowaniu takich zachowań.

W ostatniej części warsztatów podsumowano efekty spotkania, zbierając razem i porządkując wypracowane wskazówki i zasady ważne w pracy z osobami zaburzeniami, a dotyczące związków uczuciowych i sfery seksualności.

- „To było bardzo dobre szkolenie” – ocenia jeden z ojców biorących udział w spotkaniu. – „Nasze dzieciaki mają dużo trudniej niż inne. Często odmawia im praw do wielu rzeczy. A dla mnie ważne jest pokazywanie, że mamy takie dzieci jak inni rodzice, choć wymagające innej pomocy i może większej kontroli”.

Warsztaty, całkowicie nieodpłatne dla uczestniczących, zrealizowano w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie w ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.

Projekt ten realizowany był przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Wsparcia udzielał też Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, a Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu przeznaczyły na działania projektowe również własne środki finansowe.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-01-30 11:20:50

Inne artykuły